Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Huonekaluliike M-Kalusto Ky
Y-tunnus 0207753-8
Kilpivirrantie 1
74120 Iisalmi

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Tarja Martikainen
Kilpivirrantie 1
74120 Iisalmi
sähköposti: tarja.martikainen@m-kalusto.com

Rekisterin nimi
Huonekaluliike M-Kalusto Ky:n asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakkaan henkilötietoja käsitellään vain seuraavia tarkoituksia varten:

Rekisterin tietosisältö
Yhteystiedot: Nimi, yritys, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä asiakkaan mahdollisesti antamat lisätiedot.
Tiedot ostetuista tuotteista / palveluista.

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti: – asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä paikanpäällä, puhelimitse, internetin kautta tai sähköpostilla.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä rekisterinpitäjälle.

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Huonekaluliike M-Kaluston Ky:n ulkopuolelle.

Käsittelyn kesto
Rekisterinpitäjällä on lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

Henkilötietojen käsittelijät
Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.